Beantwoording kamervragen verantwoord beleggen door verzekeraars

Antwoord van minister De Jager (Financiën), mede namens de

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(ontvangen 13 december 2010) n.a.v. de vragen van kamerleden Blanksma-van den Heuvel en Koppejan over de conclusies van het VBDO-onderzoek naar verantwoord beleggen door verzekeraars
1. Heeft u kennis genomen van het VBDO-rapport ‘Verantwoord beleggen
door Nederlandse verzekeraars 2010’?
Ja.

2. Kunt u bevestigen dat uit dit onderzoek blijkt dat kleinere ondernemers nog
steeds geen duurzaam beleggingsbeleid voeren? Wat vindt u van deze
conclusies? Op welke wijze kan de overheid bijdragen aan een snelle
verbetering van dit ondernemersklimaat?
3. Herinnert u zich dat in 2002 de sector een gedragscode heeft ondertekend
waarin staat dat de Verzekeraars zullen streven naar beleggingscriteria
die transparant zijn voor verzekerden, aandeelhouders/leden en publiek?
In hoeverre, mede tegen de achtergrond van dit onderzoek, beschouwt u
deze gedragscode als een succes? Indien dit niet zo is, bent u van plan hier
wat aan te doen?
4. Bent u van plan om dit onderwerp ook in Europees verband nader op de
agenda te zetten?

Antwoord op vragen 2 en 3:
De benchmark van VBDO onder 29 verzekeraars die actief zijn in Nederland
maakt inzichtelijk waar de bedrijven in de sector staan t.a.v. maatschappelijk
verantwoord beleggen. De benchmark heeft als doel om verzekeraars te
prikkelen om een duidelijk verantwoord beleggingsbeleid te ontwikkelen dat
voldoet aan de verwachtingen van de verzekerden en dat invulling geeft aan
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het kabinet wil dat alle bedrijven zich bewust worden van de maatschappelijke
1effecten en verantwoordelijkheden die ondernemen met zich meebrengt en de
kansen die MVO biedt én dat bedrijven zich ook daadwerkelijk inzetten om
MVO in hun kernactiviteiten te integreren. Omdat de mogelijkheden om
invulling te geven aan MVO verschillen per sector en per bedrijf en ook
afhangen van de wisselende omstandigheden waarin een bedrijf in de loop van
de tijd verkeert, kan MVO niet als een resultaatsverplichting worden
voorgeschreven. Op welke wijze die verantwoordelijkheid wordt ingevuld, isin
de eerste plaats aan de betreffende ondernemingen zelf om in dialoog met
belanghebbenden te bepalen. Het kabinet stimuleert dit met haar beleid voor
MVO. Het bevorderen van transparantie en dialoog over MVO is daar een
belangrijk onderdeel van. Zo is de Transparantiebenchmark afgelopen jaar
uitgebreid van 180 naar circa 500 bedrijven. De helft van de in het VBDO
onderzoek betrokken verzekeraars maakt hier inmiddels onderdeel van uit. De
resultaten hiervan zullen begin volgend jaar bekend worden.
Wij constateren dat de verzekeringssector op het vlak van MVO reeds stappen
heeft ondernomen door in 2002 de gedragscode te ontwikkelen, waar u in uw
vragen ook aan refereert. De VBDO gaat via het onderzoek, namens zijn
leden, de dialoog aan met de verzekeraars en demonstreert de gestage
vooruitgang die de verzekeringssector als geheel heeft geboekt op het gebied
van maatschappelijk verantwoord beleggen. Er zijn drie verzekeraars meer dan
vorig jaar die MVO-beleid hebben toegepast; bovendien rapporteert VBDO dat
daarnaast drie kleinere verzekeraars bezig zijn met het ontwikkelen van MVObeleid.
VBDO toont begrip voor het feit dat de formulering, implementatie en
rapportage van MVO beleid een lange-termijn proces is. Het rapport
formuleert de nodige aanbevelingen en verbeteringssuggesties aan
verzekeraars, zowel aan verzekeraars die al een actief beleid hebben als aan
verzekeraars die dat tot op heden nog ontberen. Het genoemde rapport
concludeert verder dat kleinere verzekeraars minder goed scoren op de door
VBDO opgestelde benchmark voor duurzaam beleggingsbeleid dan grotere
verzekeraars. Overigens wijst VBDO hierbij op het feit dat sommige
onderzochte kleine verzekeraars geen informatie daarover konden of wilden
verstrekken, waardoor ze met een nul-score in het onderzoek werden
opgenomen.

De aanbeveling van VBDO voor de kleine verzekeraars om samen te werken
om een duurzaam beleggingsbeleid te ontwikkelen, eventueel in
samenwerking met Verbond van Verzekeraars, lijkt interessant. De VBDO
doet de oproep aan de verzekeringssector om verdere stappen te nemen gericht
op verduurzaming van de sector. Wij sluiten ons daar bij aan. Het is evenwel
aan de bedrijven om hier al dan niet invulling aan te geven. Wij zijn benieuwd
naar de vorderingen die het volgende onderzoek in 2011 zal laten zien.

Antwoord op vraag 4:
Verantwoord beleggen en verantwoording door financiële instellingen2 staat al
op de agenda van DG Interne Markt van de Europese Commissie (Single
Market Act 2010, Groenboek Financiële Instellingen juni 2010) en van het EU
Multistakeholderforum voor MVO3.

Share Button