Stemverklaring PGGM resolutie Follow This Shell-AVA

PGGM heeft zich onthouden van stemming bij de resolutie van Follow This op de aandeelhoudersvergadering van Shell op 22 mei 2018.

  • PGGM onderschrijft het belang van het vastleggen van de ambities op het gebied van klimaatverandering.
  • Shell heeft in november vorig jaar de ambitie uitgesproken om de netto voetafdruk van de producten te verminderen met ongeveer 20% in 2035 en 50% in 2050 en in 2070 een netto uitstoot te hebben van nul. Dit betekent voor Shell als onderneming in een CO2-intensieve sector een sterkere afname dan gemiddeld. Met de publicatie van haar lange termijnambities voor de energietransitie in november 2017 komt Shell grotendeels tegemoet aan de oproep die PGGM vorig jaar heeft gedaan ten tijde van de AVA.
  • PGGM heeft in het afgelopen jaar een constructieve en productieve dialoog met Shell gevoerd, waarin wij een duidelijke ambitie bij Shell hebben gezien. Hiermee vinden we dat vertrouwen in het ondernemingsbestuur om verdere doelstellingen te realiseren op dit moment gerechtvaardigd is.
  • Voorts onderschrijven wij de observatie van Shell dat de verantwoordelijkheid om te versnellen op de klimaatdoelstellingen een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat het stellen van concrete targets derhalve moeilijk zal zijn. Dit vereist onder meer een verandering in de attituden van de consumenten, CO2-beprijzing, grote verbeteringen in energie-efficiëntie, grootschalige elektrificatie, carbon capture & storage (CCS) en herbebossing, waarin alle maatschappelijke partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Dit ontslaat Shell evenwel niet van haar verplichtingen.
  • Vraag blijft echter of de uitgesproken ambities voldoende scherp zijn en of deze niet nog concreter ingevuld dienen te worden in lijn met de voorgestelde resolutie. Wij moedigen Shell aan(nog meer) een voortrekkersrol te vervullen in het (maatschappelijke) debat en in de daadwerkelijke versnelling van de energietransitie. Hoe scherper de ambities geformuleerd worden, hoe beter controleerbaar het is voor aandeelhouders dat Shell de transitie doorzet.
  • Daarnaast dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de vraag in hoeverre betreffende ambities toereikend zijn om klimaatverandering in voldoende mate tegen te gaan. Dit zal een prominent onderwerp zijn in de dialoog die PGGM ook komend jaar met Shell wil voeren.
  • De bovenstaande argumenten in aanmerking nemend heeft PGGM zich onthouden op betreffende resolutie.
Share Button