Angst voor certificaathouders regeert bij Triodos Bank: certificaathouders organiseren zich

De Triodos Bank zit in de greep van angst. Angst voor haar eigen certificaathouders, nota bene de meest trouwe klanten die de ideële bank al ruim 40 jaar mogelijk maken met hun investeringen. Nu de handel in de certificaten (een soort aandelen) al twee jaar vrijwel stilligt, en certificaathouders moeten rekenen op enorme verliezen van hun inleg, groeit de woede hierover. Al meer dan tweeduizend mensen hebben zich aangesloten bij Triodom en haar opvolger: Stichting Certificaathouders Triodos Bank.

De angst van Triodos blijkt uit drie besluiten:

  • De bijzondere aandeelhoudersvergadering morgen (29 maart 2022) is geen fysieke bijeenkomst (zoals eerder aangekondigd), maar uitsluitend online;
  • Triodos blokkeert overleg tussen de Stichting en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de vroegere CDA-minister Mr Aart Jan de Geus;
  • Triodos houdt de exacte resultaten van een enquête onder certificaathouders geheim; online staat alleen een samenvatting, zonder cijfermatige onderbouwing (www.triodos.nl/vragen-webinar).

De Triodos Bank ligt al geruime tijd overhoop met een groot gedeelte van haar certificaathouders, die zich nu georganiseerd hebben om de strijd met de bank aan te gaan. De Triodos Bank is de afgelopen vier decennia mogelijk gemaakt door een groep ruim 43 duizend certificaathouders die gezamenlijk zo’n € 1,2 miljard als kapitaal in de Triodos Bank hebben gestoken. Sinds het begin van de coronapandemie (maart 2020) worden deze certificaathouders door de bank in gijzeling gehouden: de certificaten zijn al twee jaar vrijwel niet meer verhandelbaar en zijn bovendien per eind 2021 door de Triodos Bank zelf met 33% afgewaardeerd. Dit betekent een koersverlies van € 400 miljoen.

Analisten schatten het koersverlies zelfs op 50%, zo’n € 600 miljoen. Deze raming wordt niet door de Triodos Bank tegengesproken.

Deze besluiten hebben vaak zeer dramatische gevolgen voor relatief kleine individuele certificaathouders: goede doelen organisaties, MKB-bedrijven en sociale ondernemingen, mensen die niet bij hun pensioen kunnen, gezinnen die in grote financiële problemen komen, et cetera. In februari heeft de leiding van de Triodos Bank een beperkt terugkoopprogramma gepresenteerd dat ‘too little, too late’ is. De economische waarde van de certificaten wordt hiermee definitief 33% lager vastgesteld; certificaathouders blijven niet bij hun geld kunnen. Bovendien lijkt de Bank zich niet te realiseren dat het hier gaat om geld van de certificaathouders zélf: ze krijgen een sigaartje uit eigen doos.

Ondanks herhaaldelijk aandringen door certificaathouders blijven veel pertinente vragen onbeantwoord of worden certificaathouders door de leiding van de bank met lange en nietszeggende antwoorden het bos in gestuurd. Het gaat daarbij onder andere om vragen waarom de bank niet op deze situatie heeft geanticipeerd en of ze haar zorgplicht wel heeft vervuld (is hier sprake van verwijtbare strategische luiheid of misleiding?); hoe zit het met de rechtmatigheid van het besluit om de handel in certificaten op te schorten en de certificaten 33% af te waarderen; wat waren de feitelijke redenen voor het opschorten van de handel in certificaten (terwijl de vraag groter was dan het aanbod); wat is de rol van het administratiekantoor dat namens de certificaathouders moet optreden; etc.

Volgens de Vereniging van Effecten Bezitters (VEB) is de niet-verhandelbaarheid van certificaten ‘zonder precedent in het moderne Nederlandse bankwezen’.

Ontevreden certificaathouders organiseren zich

Ontevreden certificaathouders hebben zich nu georganiseerd in de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (opvolger van het Platform Triodom). Voorzitter Fons van der Velden: ‘Het is nogal vreemd en pijnlijk dat de leiding van de Triodos Bank steeds maar blijft verkondigen ‘dat het goed gaat met de bank’ en dat ‘de bank solide is’, terwijl de degenen die de bank mogelijk hebben gemaakt al jaren niet bij hun geld kunnen en 50% van hun inleg dreigen kwijt te raken’.

Tot nu toe heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de bank, de vroegere CDA-minister Mr Aart Jan de Geus, geweigerd met onze stichting in gesprek te gaan. Hij heeft verwezen naar de Raad van Bestuur van de bank, die op haar beurt ook niet wil praten. Ons bestuurslid Ronald Kramer: ‘Het behoort tot de geschreven en ongeschreven regels van het ondernemingsrecht dat stakeholders open, helder en op een duidelijke wijze met elkaar communiceren. We hebben de afgelopen weken helaas vastgesteld dat de bank tekortschiet in het mogelijk maken van open, heldere en duidelijke communicatie tussen de RvC en RvB van Triodos Bank en onze stichting’.

Inmiddels blijft het aantal aanmeldingen bij de stichting binnenstromen. Bestuurslid Van den Ham: ‘Om een goed tegenwicht te bieden aan het tekortschieten van de Triodos Bank ten aanzien van haar certificaathouders, organiseren we de Stichting Certificaathouders Triodos

Bank als een brede maatschappelijke organisatie van onderop met sympathisanten, vrijwilligers, en Raad van Advies en bestuur. Samen zullen we opkomen voor de belangen van certificaathouders’.

Share Button