UGent belegt niet langer in fossiele brandstoffen

De Universiteit Gent (UGent) wil niet alleen niet meer investeren in fossiele brandstoffen maar een grote stap verder gaan en expliciete ondersteuning bieden aan hernieuwbare en duurzame energie. Begin 2016 besliste de UGent om duurzaamheidscriteria te laten meespelen bij het beleggen van haar portefeuille ter waarde 230 miljoen euro. Intussen werd voor alle portefeuilles van de UGent overgeschakeld naar duurzame beleggingsfondsen.

Duurzame evaluatie

De UGent heeft intussen in dialoog met de banken de beleggingsfondsen kritisch tegen het licht gehouden en beslist nu om het ambitieniveau te verhogen. De UGent wil haar middelen niet langer investeren in fossiele brandstoffen maar wel actief ondersteuning bieden aan hernieuwbare en duurzame energie.

De doelstelling is om de UGent een voortrekkersrol te laten spelen en te trachten de markt rond duurzame beleggingen mee in beweging te brengen. Dit door zeer duidelijk te maken wat het eigen ambitieniveau is en de portefeuillebeheerders te vragen om hierop een antwoord te bieden.

Het is nu té makkelijk om een portefeuille ‘duurzaam’ te noemen. De UGent gaat voor een écht ‘duurzame’ portefeuille die doelstellingen hard maakt en ambities waarmaakt. De portefeuillebeheerders worden uit hun comfortzone gehaald en zullen mee met de UGent moeten bekijken hoe ze deze doelstellingen waar kunnen maken.

UGent-portefeuille

De UGent belegt 90% van haar liquide middelen, in afwachting van de noodzaak om ze op te nemen voor infrastructuurwerken, bij een aantal portefeuillebeheerders. Er wordt onder meer gekeken naar de naleving van internationale verdragen en conventies, naar de naleving van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, naar the Best-in-Class op vlak van duurzame ontwikkeling. Zowel het respect voor arbeids- en mensenrechten als het ecologische staan daarbij centraal. 10% van het totaal te beleggen kapitaal belegt de UGent in eigen beheer in initiatieven die nauw aansluiten bij de UGent-activiteiten of in initiatieven waarvan het duurzaamheidsaspect primeert.

Share Button